מחירון

שיעורי תרגול תנועתי - פילאטיס מכשירים

100 שיעורי פילאטיס מכשירים

60 לשיעור / סהכ לתשלום 6000 ₪
 • בתוקף לשנה

48 שיעורי פילאטיס מכשירים

65 לשיעור / סהכ לתשלום 3120 ₪
 • בתוקף לשנה

24 שיעורי פילאטיס מכשירים

70 לשיעור / סהכ לתשלום 1680 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

16 שיעורי פילאטיס מכשירים

80 לשיעור / סהכ לתשלום 1280 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

8 שיעורי פילאטיס מכשירים

90 לשיעור / סהכ לתשלום 720 ₪
 • בתוקף ל 3 חודשים

שיעורי קטלבלס

48 שיעורי קטלבלס

45 לשיעור / סהכ לתשלום 2160 ₪
 • בתוקף לשנה

24 שיעורי קטלבלס

50 לשיעור / סהכ לתשלום 1200 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

16 שיעורי קטלבלס

55 לשיעור / סהכ לתשלום 880 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

8 שיעורי קטלבלס

60 לשיעור / סהכ לתשלום 480 ₪
 • בתוקף ל 3 חודשים

חוגי ילדים

אומנויות לחימה חודשי

290 לחודש / סהכ לתשלום 290 ₪
 • חודשי

פעלטון חודשי

240 לשיעור / סהכ לתשלום 240 ₪
 • חודשי

32 שיעורי פעלטון

50 לשיעור / סהכ לתשלום 1600 ₪
 • בתוקף לשנה

24 שיעורי פעלטון

60 לשיעור / סהכ לתשלום 1440 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

12 שיעורי פעלטון

65 לשיעור / סהכ לתשלום 78 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

4 שיעורי פעלטון

70 לשיעור / סהכ לתשלום 280 ₪
 • בתוקף ל 3 חודשים

אומנויות לחימה 11 חודשים

295 לחודש / סהכ לתשלום 3245 ₪
 • בתוקף לשנה

אומנויות לחימה 6 חודשים

330 לחודש / סהכ לתשלום 1980 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

אומנויות לחימה 3 חודשים

350 לחודש / סהכ לתשלום 1050 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

אומנויות לחימה חודש אחד

370 לחודש / סהכ לתשלום 370 ₪
 • בתוקף ל 3 חודשים

שיעורי התעמלות הוליסטית וצ'י קונג

8 שיעורי צי קונג

50 לשיעור / סהכ לתשלום 400 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

התעמלות הוליסטית 12 חודשים

200 לחודש / סהכ לתשלום 2400 ₪
 • בתוקף לשנה

התעמלות הוליסטית 6 חודשים

210 לחודש / סהכ לתשלום 1260 ₪
 • בתוקף לחצי שנה

התעמלות הוליסטית 3 חודשים

220 לחודש / סהכ לתשלום 660 ₪
 • בתוקף ל 3 חודשים

הצהרת בריאות

אני הח"מ מצהיר בזה כי מצב בריאותי תקין/ נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין, וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה, שיש בהם כדי להשפיע/ למנוע את השתתפותי בכל פעילות גופנית/ כושר המתקיימים במועדון איתנים (התעמלות, שימוש במכשירים, תרגילי כושר גופני וכיו"ב). במידה והנני סובל מבעיות כאמור, הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך זה וכן בעל-פה, ובמידה ולא אעשה כן, הרי שכל פגיעה בי בעת קיום הפעילות הנ"ל הינה על אחריותי בלבד. הנני מתחייב להודיע להנהלת המכון על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או בכושרי הפיזי. הריני להצהיר כי אני נוטל חלק בפעילות גופנית האמורה על פי החלטתי בלבד. לפי שיקול דעתי הבלעדי ובאחריותי הבלעדית, מתוך ידיעה ברורה כי אם יגרם לי נזק מכל מין וסוג שהוא במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הפעילות הגופנית האמורה, הרי שלא אוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת מכל סוג ומין שהוא כלפי איתנים ו/או למי מטעמה. כמו כן הנני מצהיר שכל הפרטים אשר מסרתי ומילאתי לעיל, הינם נכונים.

התחייבות

 • יש להודיע על ביטול של שיעור עד השעה 20:00 ביום שלפני השיעור, ביטול שיעור לאחר מועד זה או עם לא תינתן הודעה מראש על ביטול, יחויב השיעור בתשלום.
 • ניתן לבטל שיעור בארבוקס או להודיע על ביטול באמצעות שליחת ווטסאפ : 054-800-8885
 • הכרטיסיות מוגבלות בזמן - בהתאם למחירון. לא ניתן לחרוג מתוקפו של כל מנוי.
 • המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • במקרה של ביטול המנוי יחויב המנוי על פי מחיר כרטיסיה תואמת את מספר הכניסות אותו מימש הלקוח.
 • מכון איתנים אינו אחראי לאובדן/גניבה של רכוש המתאמן.
 • אני מודע/ת לכך שמצלמים מפעם לפעם את הפעילות ויתכן כי יעלה סרטון או תמונה לאתר האינטרנט של האיתנים או לדף הפייסבוק "איתנים קטלבלס"
 • הצטרפות למכון איתנים, מהווה הסכמה לכל האמור.
 • קראתי ואני מסכים לתנאי ההתחייבות, אני מאשר לקבל מאיתנים מסרונים על זמינות או שינוים בשיעור.