טופס הרשמה מכון איתנים

הצהרת בריאות

אני הח"מ מצהיר בזה כי מצב בריאותי תקין/ נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין, וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה, שיש בהם כדי להשפיע/ למנוע את השתתפותי בכל פעילות גופנית/ כושר המתקיימים במועדון איתנים (התעמלות, שימוש במכשירים, תרגילי כושר גופני וכיו"ב). במידה והנני סובל מבעיות כאמור, הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך זה וכן בעל-פה, ובמידה ולא אעשה כן, הרי שכל פגיעה בי בעת קיום הפעילות הנ"ל הינה על אחריותי בלבד. הנני מתחייב להודיע להנהלת המכון על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או בכושרי הפיזי.  הריני להצהיר כי אני נוטל חלק בפעילות גופנית האמורה על פי החלטתי בלבד, לפי שיקול דעתי הבלעדי ובאחריותי הבלעדית, מתוך ידיעה ברורה שפעילות גופנית כרוכה בנטילת סיכונים ולכן יש סיכון לפציעות/תאונות בזמן אימון או כל פעילות פיזית במסגרת החוג. אם יגרם לי נזק מכל מין וסוג שהוא במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הפעילות הגופנית האמורה, הרי שלא אוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת מכל סוג ומין שהוא כלפי איתנים ו/או למי מטעמה.כמו כן הנני מצהיר שכל הפרטים אשר מסרתי ומילאתי לעיל, הינם נכונים.

התחייבות

1. יש להודיע על ביטול של שיעור עד השעה 20:00 ביום שלפני השיעור, ביטול שיעור לאחר מועד זה או עם לא תינתן הודעה מראש על ביטול, יחויב השיעור בתשלום. 
2. ניתן להודיע על ביטול באמצעות שליחת הודעת סמס או וואצאפ לטלפון : 054-800-8885  , ישומון : Arbox
3. כל מנוי מוגבל בזמן- בהתאם למחירון. לא ניתן לחרוג מתוקפו של כל מנוי, למעט הקפאות אשר אושרו מראש. המועדון אינו גובה תשלום נוסף כלשהוא בגין הקפאות המנוי.
4. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. לא יינתן החזר כספי בגין שיעורים שלא נוצלו. 
5. שיעור הניסיון הינו חינם באיתנים (קטלבלס בלבד), למנויים אשר בתומו רוכשים מנוי מכל סוג ומשך.
6. עלות שיעור הניסיון (תקף לפילאטיס מכשירים) במידה והמתאמן אינו רוכש מנוי- 100 ש"ח בלבד. סך זה עומד לזכותו של המתאמן ביום בו יחליט לרכוש מנוי ויקוזז מהעלות המלאה של המנוי.
7. במקרה של ביטול המנוי יחויב המנוי על פי מחיר כרטיסיה תואמת את מספר הכניסות אותו מימש הלקוח.
8. מכון איתנים אינו אחראי לאובדן/גניבה של רכוש המתאמן.
9. הצטרפות למכון איתנים, מהווה הסכמה לכל האמור.
10. ידוע לי שמידי פעם מצלמים את הפעילות בשיעורים ולעיתים התכנים מועלים לאתר האינטרנט ולדף הפייסבוק של איתנים קטלבלס .

11. ביטולים (התעמלות הוליסטית) : ביטול יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה מסודרת בכתב או טלפונית למשרד וקבלת אישור על כך . ניתן להודיע על ביטול עד סוף חודש קלנדרי – הביטול יכנס לתוקפו חודש לאחר מכן .

דילוג לתוכן